Anställningsordning för Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2010/1842
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2010-11-19
  • Granskat: 2019-11-11
  • Kontakt: Dag Linde
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Anställningsordningen är den föreskrift som reglerar vilka läraranställningar som kan finnas vid universitetet, liksom universitetets arbete med rekrytering och befordran av lärare.

Uppsala universitets konsistorium beslutade 2019-09-26 att uppdra åt rektor att genomföra en revidering av Anställningsordningen. Ett reviderat förslag föreläggs konsistoriet för fastställande vid mötet i december 2020.

Under perioden 2012-01-01–2016-12-31 gäller en särskild föreskrift för befordran av biträdande lektorer som anställts vid Uppsala universitet under perioden 2008-08-01–2011-10-31.