Verksamhetsplan 2020 - Samhällsvetenskapliga fakulteten - Uppsala universitet

  • Diarienummer: SAMFAK 2019/87
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2019-11-07
  • Kontakt: Jonas Svensson
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Verksamhetsplanering och uppföljning

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Konsistoriet fastställde verksamhetsplanen för Uppsala universitet den 12 juni 2019. Beslutet inne-håller uppdrag till varje vetenskapsområde vad avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå och omfattar kalenderåret 2020. 

Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap fastställde en verksamhetsplan för veten-skapsområdet den 25 september 2019. Beslutet innehåller uppdrag till fakultetsnämnderna inom området vad avser utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning och utbildning på fors-karnivå för kalenderåret 2020 (Bilaga 1).  

Samhällsvetenskapliga fakulteten fastställde en verksamhetsplan för fakulteten den 7 november 2019. Beslutet innehåller uppdrag till institutionerna inom fakulteten vad avser utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå för kalenderåret 2020.

Senast uppdaterad: 2021-04-15