Verksamhetsplan 2020 - Historisk-filosofiska fakultetsnämnden

  • Diarienummer: HISTFILFAK 2019/55
  • Beslutsfattare: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2019-10-22
  • Granskat: 2019-11-19
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Med anledning av förslaget till verksamhetsplan för budgetåret 2020 beslutar historisk-filosofiska fakultetsnämnden

- att fastställa takbeloppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt framlagt förslag

- att disponera medel för fakultetsgemensamma uppdrag och kostnader enligt framlagt förslag

- att fastställa fördelningen av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå enligt framlagt förslag

- att fastställa beloppen för de fakultetsgemensamma ändamålen (stödverksamheten) enligt framlagt förslag

- att (med vissa redaktionella ändringar) fastställa verksamhetsplanen för 2020 enligt förslag.