Rutin för hantering av brandfarliga varor

  • Diarienummer: UFV 2019/1840
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2019-09-30
  • Granskat: 2019-11-14
  • Kontakt: Annie Engström
  • Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Alla vid Uppsala universitet som i sitt arbete eller vid studier kommer i kontakt med brandfarliga varor ska följa denna rutin samt tillämpbar gällande lagstiftning.

Prefekt/motsvarande är enligt prefektdelegationen ansvarig för att brandfarliga varor hanteras enligt gällande lagstiftning och anvisningar utfärdade av universitetet. Prefekten/motsvarande är också föreståndare för hanteringen av de brandfarliga varor som hanteras på institutionen/motsvarande. Till sin hjälp har prefekten/motsvarande kemikalieombud, vars arbetsuppgift är att se till att rutiner kring hantering av brandfarlig vara följs. Med detta följer att kemikalieombuden är ställföreträdande föreståndare för hantering av brandfarliga varor.