Åtgärdsplan för Lika villkorsarbete 2020, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: TEKNAT 2019/101
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2020-02-11
  • Granskat: 2020-03-17
  • Kontakt: Lena Forsell
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Handlingsplaner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Åtgärdsplanen för 2020 grundar sig  på Diskrimineringslagen (2008:567), Uppsala universitets Handlingsplan för lika villkor (UFV 2015/764) och Uppsala universitets plan för jämställdhetsintegrering (UFV 2016/418).

Diskrimi­neringslagen – som trädde i kraft 1 januari 2017 – kräver ett aktivt förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering inom alla diskrimineringsgrunder; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning och ålder.

Åtgärdsplanen inkluderar frän och med 2020 också sådana åtgärder som tidigare ingick i fakul­tetens årliga Handlingsplan för lika villkor för studenter.