Åtgärdsplan för Lika villkorsarbete 2019, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: TEKNAT 2019/101
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2019-04-09
  • Granskat: 2019-11-19
  • Kontakt: Lena Forsell
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Åtgärdsplanen för 2019 grundar sig  utöver Diskrimineringslagen (2008:567) på Teknisk- naturveten­skapliga fakultetens tidigare lika villkorsplaner, Uppsala universitets Handlingsplan för lika villkor (UFV 2015/764) och Uppsala universitets plan för jämställdhetsintegrering (UFV 2016/418).

Diskrimi­neringslagen – som trädde i kraft 1 januari 2017 – kräver ett aktivt förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering inom alla diskrimineringsgrunder; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.