Verksamhetsplan för Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2019/118
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2019-06-12
  • Kontakt: Daniel Gillberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Planering

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I verksamhetsplanen fördelas de resurser som riksdag och regering anvisar universitetet genom årliga beslut om budgetproposition och regleringsbrev. I verksamhetsplanen fastställs uppdrag och övergripande ekonomiska förutsättningar för det kommande året. Även anslagsramar för vetenskapsområdena samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna fastställs. Dessa ramar fördelas sedan i vetenskapsområdenas, och i förekommande fall fakulteternas, verksamhetsplaner vidare till institutionerna.

Beslut om resursfördelning omfattar enbart det närmast följande året, 2020, men därutöver anges planeringsförutsättningar för de två följande åren, 2021 och 2022.