Handlingsplan för breddad rekrytering 2018-2020

  • Diarienummer: UFV 2016/2066
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2018-02-13
  • Granskat: 2020-02-06
  • Kontakt: Cecilia Edin
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Handlingsplaner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Högre utbildning ska spegla samhällets mångfald och Uppsala universitets ambition är att universitetsstudier ska ses som en möjlighet för alla. Denna ambition handlar om allas möjligheter till högre utbildning, inflytande och makt, och är på så sätt en fråga om mänskliga rättigheter, demokrati och jämlikhet. Mångfald medför också ökad kvalitet i utbildningen då olika perspektiv och erfarenhet får möjlighet att mötas.

Sedan 2001 är lärosätena skyldiga att aktivt främja breddad rekrytering till högskolan (1 kap. 5 § högskolelagen 2001:1263).

Föreliggande handlingsplan har högskolelagen som utgångspunkt. Dessutom beaktas högskoleförordningen (SFS 1993:100), diskrimineringslagen (SFS 2008:567), förordningen om de statliga myndigheternas ansvar att genomföra funktionshinderspolitiken (SFS 2001:526) och Program för lika villkor vid Uppsala universitet (UFV 2015/766). Arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande är en del av universitetets arbete för lika villkor och ökad tillgänglighet och kompletterar på så sätt arbetet med aktiva åtgärder, i handlingsplan för lika villkor (UFV 2015/764), strategier för jämställdhetsintegrering, i plan för jämställdhetsintegrering (UFV 2016/418) samt insatser som bidrar till förstklassig utbildning, i handlingsplan för internationalisering (UFV 2015/281).

Senast uppdaterad: 2021-04-15