Mål och strategier för historisk-filosofiska fakulteten

  • Diarienummer: HSTFILFAK 2016/108
  • Beslutsfattare: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2016-12-20
  • Granskat: 2018-01-17
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Detta dokument ger mål och strategier för historisk-filosofiska fakulteten. Dokumentet strävar efter att lyfta och konkretisera de mål och strategier som nämns i de mål- och strategidokument som inrättats på högre organisatorisk nivå: dels universitetets centrala mål och strategier (UFV 2013/110), dels de mål och strategier som antagits av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, till vilket Historisk-filosofiska fakulteten hör (HUMSAM 2014/48).

Detta dokument är inte tänkt att verka i isolering, utan ska ses som en av flera komponenter i fakultetens ständigt pågående kvalitetsarbete, till vilket även andra handlingsplaner, riktlinjer och beslut är knutna. Som exempel på sådana dokument kan nämnas fakultetens kvalitetsstrategi för utbildning på forskarnivå 2015–2020 (HISTFILFAK 2015/27) samt den årligen reviderade likavillkorsplanen för fakultetens studenter.

Dokumentet är indelat i tre avsnitt: utbildning, forskning, samt arbetsmiljö och samverkan.