Riktlinjer för antagning av excellent lärare

  • Diarienummer: HISTFILFAK 2016/45
  • Beslutsfattare: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2016-05-10
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I Pedagogiskt program för Uppsala universitet betonas att universitetspedagogisk kompetens, engagemang och pedagogisk skicklighet ska ha ett uttalat meritvärde för befattningar där pedagogisk verksamhet ingår. Universitetet ska på olika sätt visa alla lärare att det lönar sig att satsa tid på att utveckla den egna lärarrollen och undervisningen. Som ett led i detta har universitetet bl.a. beslutat att skapa ett särskilt karriärsteg för skickliga lärare. I de av rektor antagna Riktlinjer för antagning av excellent lärare (dnr 2010/1842) anges att benämningen excellent lärare ska användas för lärare som uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet. I dessa riktlinjer uppdras åt områdes-/fakultetsnämnderna att utforma kompletterande riktlinjer som ska gälla inom respektive verksamhet.

Historisk-filosofiska fakultetsnämnden fastställde kompletterande riktlinjer för antagning av excellent lärare 2016-05-10