Handlingsplan för lika villkor för studenter 2017-2019 - Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: TEKNAT 2017/11
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2017-02-07
  • Kontakt: Eva Skytt
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Måldokument

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Det övergripande målet med handlingsplanen är att - i enlighet med diskrimineringslagstiftningen - tillförsäkra alla studenter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning samt ålder. Denna handlingsplan anger vilka insatser teknisk- naturvetenskapliga fakulteten kommer att utföra under perioden 2017-2019 för att främja studenternas lika rättigheter, möjligheter och villkor.