Handlingsplan för lika villkor

  • Diarienummer: UFV 2015/764
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2017-05-23
  • Granskat: 2019-11-11
  • Kontakt: Lena Kvist
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Handlingsplaner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Handlingsplanen beskriver det fortlöpande arbetet för lika villkor, samt hur det ska följas upp inom alla universitetets verksamheter och lokaler. Handlingsplanen anger också ansvarsfördelningen för detta arbete. Handlingsplanen är utformad utifrån den skärpning av Diskrimineringslagen som trädde i kraft den 1 januari 2017. Enligt denna har lagkravet på handlingsplaner utgått och ersatts med krav på årlig uppföljning och dokumentation av arbetet med aktiva åtgärder för alla diskrimineringsgrunder. På en universitetsövergripande nivå har Uppsala universitet valt att ha en handlingsplan för lika villkor.