Plan för jämställdhetsintegrering

  • Diarienummer: UFV 2020/343
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2020-06-16
  • Granskat: 2020-12-17
  • Kontakt: Nina Almgren
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Handlingsplaner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I regleringsbrev för budgetåret 2020 gavs lärosätena i uppdrag att utarbeta planer för jämställdhetsintegrering. 

Uppsala universitets plan för jämställdhetsintegrering är giltig i tre år, 2020-2022, och syftar till uthållig jämställdhet och utveckling av ordinarie processer. Den  utgår från universitetets Mål och strategier och anger en övergripande inriktning för universitetets arbete med jämställdhetsintegrering. 

Planen anger tre insatsområden för att universitetets verksamhet ska bli mer jämställd: Utbildningens form och innehåll, intern resursfördelning, rekrytering och kompetensförsörjning.  Hur konkretisering och genomförande av insatsområdena ska ske hanteras inom respektive vetenskapsområde, fakultet, institution, avdelning, enhet eller motsvarande.

Senast uppdaterad: 2021-04-15