Plan för jämställdhetsintegrering

  • Diarienummer: UFV 2016/418
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2017-05-16
  • Granskat: 2019-11-11
  • Kontakt: Nina Almgren
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Handlingsplaner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I regeringens regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende universitet och högskolor fastställs att alla lärosäten ska ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Arbetet med jämställdhetsintegrering skiljer sig från, och går utöver, ett likavillkorsarbete med utgångspunkt i framför allt Diskrimineringslagen. Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhet integreras och blir en del av den ordinarie verksamheten på samtliga nivåer inom universitetet. Uppsala universitets plan för jämställdhetsintegrering under perioden 2017-2019 fokuserar på följande insatsområden:

Kompetensutveckling på chefsnivå
Innehåll och utformning i utbildningar
Universitetsgemensamma styrdokument
Rekrytering och kompetensförsörjning
Intern resursfördelning