Antagningsordning och föreskrifter för betyg inom utbildning på forskarnivå (från 2011-01-01)

  • Diarienummer: UFV 2012/2057
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2012-12-14
  • Granskat: 2019-01-16
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Antagningsordningen innehåller de regler för utbildning på forskarnivå som universitetet tillämpar dels i fråga om ansökan, behörighet, undantag från behörighetsvillkoren och urval. I antagningsordningen finns också de regler som gäller i fråga om hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkoren fattas.

Antagningsordningen gäller för den som påbörjat sin utbildning på forskarnivå tidigast 2011-01-01. För den som påbörjat sin forskarutbildning tidigare gäller det tidigare regelverket "Antagningsordning, föreskrifter och riktlinjer för forskarutbildning", dnr UFV 2006/1972.