Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2019

  • Diarienummer: UFV 2018/2456
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2019-01-21
  • Granskat: 2019-01-16
  • Kontakt: Daniel Gillberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Planering

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Universitetsförvaltningens uppgift är att skapa goda förutsättningar för utbildning, forskning och samverkan. Universitetsförvaltningen stödjer konsistoriet, universitetsledningen, områdes- och fakultetsnämnder, institutioner, studenter och verksamheten i övrigt, både genom strategiskt och administrativt stöd, med ett särskilt ansvar för att tillgodose att universitetet fullgör sitt övergripande myndighets- och arbetsgivaransvar.

I universitetets verksamhetsplan fördelas, genom beslut av konsistoriet, de resurser som riksdag och regering anvisar Uppsala universitet. Anvisningar inför verksamhetsplanering för Uppsala universitet 2019 (UFV 2018/187) gäller i tillämpliga delar även universitetsförvaltningen. Verksamhetsplanen för Universitetsförvaltningen syftar till att samla planeringsförutsättningarna för de närmaste tre åren samt ange de övergripande prioriteringarna.