Riktlinjer för Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar

  • Diarienummer: UFV 2015/475
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2016-10-25
  • Granskat: 2021-09-29
  • Kontakt: Maria Wolters
  • Handläggande organisation: Avdelningen för kvalitetsutveckling
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Uppsala universitets systematiska kvalitetsarbete av utbildning omfattar såväl kvalitetssäkring som kvalitetsutveckling (program för kvalitetsarbete UFV 2008/556). Enligt Uppsala universitets arbetsordning (UFV 2015/1342) vilar ansvar för kvalitet i utbildning på respektive områdes/fakultetsnämnd som med sin kunskap om de aktuella utbildningarna bäst kan bedöma hur kvaliteten säkerställs och utvecklas. Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar lägger därför ansvaret för utformning, genomförande och uppföljning av utbildningsutvärderingar på respektive områdes/fakultetsnämnd. Uppsala universitets modell omfattar två delar: årlig systematisk uppföljning av utbildning och utbildningsutvärderingar vart sjätte år. Den årliga uppföljningen är en del av områdes/fakultetsnämnders ansvar för kvaliteten i utbildningarna och en integrerad del av modellen.

All utbildning ska utvärderas minst en gång vart sjätte år i en utbildningsutvärdering. Uppsala universitets utbildningsutvärderingar ska systematiskt bidra till att säkerställa och utveckla kvaliteten på utbildningarna. Uppsala universitets utbildningsutvärderingar har ambitioner att stimulera till utbildning av högsta nationella och internationella kvalitet.

Senast uppdaterad: 2021-11-18