Program för lika villkor vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2015/766
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2016-06-16
  • Granskat: 2019-11-11
  • Kontakt: Lena Kvist
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Program

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Program för lika villkor ger riktning och struktur för universitetets systematiska arbete för lika villkor inom utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Med lika villkor avses att alla ska ha lika goda förutsättningar att prestera sitt bästa oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund.

Syftet med programmet är att bidra till ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom hela universitetet samt att säkerställa att arbetet sker på ett sådant sätt att åtgärder vidtas i de fall problem uppkommer. I programmet tydliggörs utgångspunkter, mål och strategier samt ansvar för arbetet för lika villkor.