Handlingsplan för samverkan 2019 - 2020

  • Diarienummer: UFV 2018/1839
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2019-08-27
  • Granskat: 2019-10-30
  • Kontakt: Tom Petersson
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Handlingsplaner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Handlingsplan för samverkan utgår från Uppsala universitets Mål och strategier och Program för samverkan. Ambitionen är att Handlingsplan för samverkan ska vara känd inom hela Uppsala universitet så att medarbetare och studenter kan vara delaktiga i dess genomförande. Detta dokument ersätter Handlingsplan för samverkan för 2016-2018 (UFV 2015/375).

Handlingsplan för samverkan är tillsammans med Program för samverkan universitetets gemensamma och strategiska måldokument för strukturerad samverkan med det omgivande samhället. Syftet med Handlingsplan för samverkan är att stimulera, stärka och utveckla universitetets samverkan med det omgivande samhället och att komplettera det samverkansarbete som initieras och genomförs på institutions-, fakultets- och områdesnivå. Handlingsplan för samverkan konkretiserar de strategiska prioriteringarna i Program för samverkan genom ett antal insatser.

Handlingsplanen synliggör ansvarsfördelningen för olika insatser. Ett framgångsrikt genomförande av Handlingsplan för samverkan bygger på att medarbetare och studenter driver och utvecklar samverkansarbetet med professionellt stöd inom innovation, kommunikation, uppdragsutbildning och olika former av samhällskontakt. Universitetet ska därför utveckla stödstrukturer som arbetar proaktivt, underlättar och uppmuntrar enskilda initiativ. Ansvaret för samverkan i dess breda betydelse ligger på områdes- och fakultetsnivå.