Program för samverkan

  • Diarienummer: UFV 2015/735
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2016-04-21
  • Granskat: 2019-01-16
  • Kontakt: Tom Petersson
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Program

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Uppsala universitet ska, i enlighet med 1 kap. 2 § Högskolelagen (1992:1434), samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid universitetet kommer till nytta.

Program för samverkan är universitetets gemensamma och strategiska måldokument för strukturerad samverkan med det omgivande samhället. Syftet med Program för samverkan är att stimulera, stärka och utveckla universitetets samverkan med det omgivande samhället och att komplettera det samverkansarbete som initieras och genomförs på fakultets- och områdesnivå. Ett antal universitetsövergripande insatsområden prioriteras. Ett framgångsrikt genomförande och en sammanhållen implementering av Program för samverkan bygger på att medarbetare och studenter driver och utvecklar samverkan med professionellt stöd inom innovation, kommunikation, uppdragsutbildning och olika former av samhällskontakt. Universitetet ska därför utveckla stödstrukturer som arbetar proaktivt, underlättar och uppmuntrar enskilda initiativ. Ansvaret för samverkan i dess breda betydelse ligger på områdes- och fakultetsnivå.