Miljömål och handlingsplan för miljöarbete 2019-2021

  • Diarienummer: UFV 2018/1649
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2019-02-26
  • Granskat: 2021-11-12
  • Kontakt: Karolina.Kjellberg@uadm.uu.se
  • Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen
  • Dokumenttyp: Handlingsplaner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Universitetets miljömål och handlingsplan syftar till verksamhetsutveckling för att universitetets dagliga verksamhet ska genomföras i linje med universitetets målsättningar i Mål och strategier samt Program och handlingsplan för hållbar utveckling (UFV 2013/110 respektive UFV 2013/386). Det övergripande
syftet med universitetets miljöarbete är att bidra i arbetet för att uppfylla Agenda 2030.

Miljömålen avser områdena: resor, inköp och återbruk samt campusbyggnader. Under respektive målområde finns insatser som i huvudsak initieras av miljöfunktionen, men som genomförs i
samarbete med institutioner och avdelningar samt andra samarbetspartners. Insatserna ska genomföras under perioden 2019-2021. Universitetets miljömål och handlingsplan följs upp årligen i samband med universitetets redovisning av miljöledningsarbetet till Naturvårdsverket och Utbildningsdepartementet enligt krav i Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

OBS! Gäller t.o.m. 31 december 2021

Senast uppdaterad: 2021-11-18