Förnyat prov för högre betyg - allmän regel

  • Diarienummer: 4502/93
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 1993-06-18
  • Granskat: 2019-09-19
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Om dokumentet

Innehåll

Enligt hittills gällande högskoleförordning (SFS 1977:263) har den som godkänts i ett prov inte fått genomgå förnyat prov för högre betyg. Motsvarande föreskrift finns inte i den nya högskoleförordningen (SFS 1993:100).

Rektorsämbetet beslutar emellertid att som allmän regel även framdeles skall gälla att den som godkänts i ett prov vid Uppsala universitet inte får genomgå förnyat prov för högre betyg. Fakultetsnämnd som önskar avsteg från denna allmänna regel skall inge motiverad framställning därom till rektor.

Senast uppdaterad: 2021-04-15