Institutionsstyrelse: Val av ledamöter och suppleanter

  • Diarienummer: UFV 2000/1670
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2000-10-25
  • Granskat: 2019-01-16
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Se dokument till höger för att ladda hem en egen version.

Inledning

Härmed fastställs bifogade föreskrifter för val av ledamöter i institutionsstyrelser jämte bilagor vad avser val av företrädare för lärare m fl och för teknisk-administrativ personal att gälla fr o m 2000-11-20. Om prefekter hörsammar hemställan från Uppsala studentkår om att anordna val av företrädare för studenterna skall dessa valregler tillämpas.

Härmed upphävs valföreskrifterna från 1981-09-15. Därmed upphäves också ett antal skrivelser som knyter an till dessa valregler enl. bifogade bilaga. De val, som utlysts före 2000-11-20 skall dock genomföras enl de äldre bestämmelserna. Alternativt kan detta valförfarande avbrytas och nytt val utlysas enligt de nya föreskrifterna.
 
Strävan har varit att så långt möjligt begränsa antalet föreskrifter. Instruktionen för väljarna omfattar bara sju paragrafer. För de valansvariga krävs något fler. I "Kommentarer och anvisningar" har arbetats in svar på olika frågor, som under åren kommit från valförrättare och som kan bli aktuella för andra valförrättare. Ändringar av saklig innebörd är förstreckade i marginalen. Förkortningar förklaras på föregående sida.
Ett antal bilagor har upprättats för att underlätta arbetet på institutionerna.

Vid Uppsala universitet finns ca 65 institutionsstyrelser med i genomsnitt 10 ledamöter och suppleanter. Det är således sammanlagt mellan 700 och 1 000 uppdrag som skall fördelas genom val bland ca 40 000 personer uppdelade i nästan 200 valkorporationer med separata val. 

KAPITEL 1 INSTRUKTION FÖR VÄLJARNA (1-7 §§)

Rösträtt 1 §

för studenter
1 mom. Rösträtt vid val inom korporation för studenter tillkommer den som vid nomineringstidens utgång är registrerad för studier vid Uppsala universitet under pågående termin omfattande minst 10 poäng eller motsvarande omfattning och som vid valets utlysande och valtillfället studerar vid institutionen. För forskarstuderande krävs en aktivitetsgrad om mer minst 10 procent av heltidsstudier.
Långdistansstudenter och studenter i uppdragsutbildning saknar röst-rätt.K)

för anställda
2 mom. Rösträtt inom korporation för anställda (lärare m fl resp TA-personal) tillkommer arbetstagare vid Uppsala universitet som vid nomineringstidens utgång är i tjänst med anställning om minst sex månader och med minst 40 % av heltidstjänstgöring med placering vid institutionen.

Rösträtt tillkommer dessutom den som är anställd att mot arvode vid institutionen fullgöra minst 50 timmars undervisning under den termin då valet äger rum. K) För assistenter som fullgör andra uppgifter än undervisning krävs för rösträtt förordnande om minst 100 timmars tjänstgöring under den termin då valet äger rum. K) Rösträtt tillkommer även anställd som är tjänstledig vid nominerings-tidens utgång men ej under hälften eller mer av den kommande mandatperioden och som är anställd enligt vad anges ovan i detta moment. Den som ej uppfyller ovan angivna krav för rösträtt vid viss institution men har en motsvarande sammanlagd tjänstgöringstid vid universitetet äger rätt att delta i val vid den institution där huvuddelen av arbetet
f. n. utföres.

för övriga
3 mom. Institutionsstyrelse kan besluta att rösträtt tillkommer annan person, som är verksam vid institutionen i en omfattning motsvarande vad som föreskrives i 1 § 2 mom, utan att vara anställd av Uppsala universitet respektive registrerad vid institutionen.K) Detta gäller dock ej pensionärer.

i flera valkorporationer
4 mom. Vid oklarhet om till vilken valkorporation röstberättigad hör, avgör valnämnden. Har någon rösträtt i flera valkorporationer vid samma institution skall han inom en vecka från den dag den preliminära röstlängden anslogs anmäla till valnämnden i vilken korporation han önskar utöva sin rösträtt; i annat fall avgör valnämnden.

Röstlängd 2 §

prel. för studenter
1 mom. Röstlängd för studentkorporation är institutionens register (motsvarande över studenter med undantag och komplettering enligt 1 §, 1 och 3 mom.

prel. för anställda
2 mom. Preliminära röstlängder för de anställdas korporationer upprättas av valnämnden (se 8 §) i enlighet med rektors beslut om sammansättning av styrelsen. Röstlängden anslås på institutionens anslagstavla senast två veckor före första valdagen.

rättelse
3 mom. Den som anser sig felaktigt utelämnad från eller upptagen i den preliminära röstlängden har att anmäla detta till valnämnden inom en vecka från den dag den preliminära röstlängden anslogs, för studenter dock inom en vecka från det valet utlysts.

definitiv röstlängd
4 mom. Den definitiva röstlängden fastställs därefter av valnämnden genom anslag på institutionens anslagstavla varvid ev beslut om förändringar i den preliminära röstlängden anges. K)

Valbarhet 3 §

Valbar är den som har rösträtt inom korporationen, såvida han ej såsom prefekt är självskriven ledamot av institutionsstyrelsen. Valbar är dock den som vid nomineringstidens utgång är prefekt men för vilken inte meddelats beslut att vara prefekt under huvuddelen av den kommande mandatperioden. Blir den som valts till ledamot av styrelsen utsedd till prefekt blir hans suppleant ledamot och ny suppleant utses enl 14 §. Blir den som är prefekt under början men inte huvuddelen av kommande mandatperioden vald, får vid röstsammanräkningen en extra suppleant utses för hans valkorporation för den tid han är prefekt.

Nominering 4 § U)

Val skall föregås av nominering enligt bil. 5.K) Nomineringstiden får löpa ut tidigast två arbetsdagar efter den dag, då den definitiva röstlängden anslogs.

Röstning 5 §

1 mom. U) Endast av valnämnd fastställd röstsedel får användas, inga nya namn får tilläggas. Den röstande får ej göra fler eller andra markeringar på röstsedeln än dem som behövs för att markera vilka kandidater han röstar på, dvs ej fler än det sammanlagda antalet platser som skall besättas av korporationen. K, P).
2 mom. U) Den röstande skall vara beredd att på anmodan av valförrättare uppvisa legitimation.
3 mom. Fullmaktsröstning är ej tillåten.
4 mom. Väljarnas valhemlighet skall skyddas.

Ogiltig röstsedel 6 §

Avlämnad röstsedel är ogiltig:
a) om den röstande inte återfinns i den definitiva röstlängden,
b) om fel röstsedel använts,
c) om andra markeringar än de valföreskrifterna godtar anbringats,
d) om röstsedeln ej ifyllts enligt 5 §,
e) om samma person avlämnar fler än en röstsedel: har någon röstat både på institutionen och genom posten blir poströsten ogiltig. Ligger i valkuvert flera röstsedlar och är alla lika, godkänns en röst. Är de olika är samtliga ogiltiga,
f) om den röstande efter anmodan ej kan legitimera sig,
g) vid röstning med valkuvert: om den röstandes namn ej angivits på ytterkuvertet; om namnet är så otydligt att den röstande ej kan identifieras,
h) om röstsedeln inkommit till vallokal efter fastställd tidpunkt eller lämnats till fel lokal (6 §).
Valnämnden prövar om inlämnad röstsedel är giltig.

Fastställelse eller omval 7 §

Justerat protokoll från röstsammanräkning skall omedelbart anslås på institutionens anslagstavla och finnas anslaget fyra arbetsdagar. Därefter överlämnas protokollet till prefekten för fastställelse. K) Finner prefekten att han inte kan fastställa valresultatet, skall ärendet överlämnas till institutionsstyrelsen, som kan besluta att fastställa valresultatet eller att valet skall göras om enligt någon eller några av 5, 9, 10 och 11 §§.

KAPITEL 2 INSTRUKTION FÖR VALANSVARIGA (8-17 §§)

Valnämnd och utlysning 8 §

1 mom. För valets förberedelse och genomförande utser institutionsstyrelsen en valnämnd. Därvid kan beslutas att styrelsen i sin helhet skall utgöra valnämnd. K)

tidpunkt för utlysande och val
Valnämnden utlyser val genom anslag enligt bil. 6 och 10. Val utlyses och förrättas under terminstid.
2 mom. U) Val utlyses senast två veckor före första valdagen och senast tre veckor innan mandatperioden löper ut för de(n) vid senaste val utsedda, för studerandekorporation dock tidigast en månad efter terminens början. K, M)

Nominering 9 § U)

1 mom. Nomineringstiden skall löpa minst tre arbetsdagar. K) Valnämnden skall på anslagstavlan successivt tillkännage inkomna nomineringar. Valnämnden skall kontrollera att den som nominerar hör till samma valkorporation som den nominerade samt att den senare är valbar. K)

2 mom. Är vid nomineringstidens utgång antalet nominerade mindre än det sammanlagda antalet ordinarie platser och suppleantplatser som korporationen har att besätta, skall valnämnden förlänga nominerings-tiden en vecka för berörd valkorporation och vid behov uppskjuta övriga tidpunkter i samband med valet för denna korporation.K) Beslut härom skall anslås på institutionens anslagstavla. Har inte heller efter denna förlängda nomineringstid tillräckligt många nominerats, skall valet ändå genomföras.

Röstsedel 10 §

Vid nomineringstidens utgång upprättar valnämnden snarast röstsedel enligt bil. 7.

Sammanräkning 11 §

1 mom. Röstsammanräkningen är offentlig. De kandidater som erhåller högsta röstetal utses till ledamöter till det antal korporationen har att besätta. De som kommer därnäst i röstetal blir suppleanter, om sådana skall utses. Erhåller två eller flera kandidater lika röstetal avgör lotten. I, K, P) Görs avbrott i röstsammanräkningen skall röstsedlarna förvaras på betryggande sätt.K)

protokoll
2 mom. Protokoll från röstsammanräkningen skall utformas enligt bil. 7.

Fastställelse 12 §

Beslut om att fastställa valresultat enligt bil. 8 eller beslut om omval enligt 7 § skall anslås på institutionens anslagstavla. Sedan valresultatet blivit fastställt skall valnämnden skriftligen meddela samtliga nominerade härom med angivande av mandatperioden. För dem som valts som företrädare för de anställda skall därvid anges att uppdraget upphör under de förutsättningar som anges i bil. 2. K)

mandatperioden börjar
Mandatperioden börjar när föregående mandatperiod slutat. Styrelsen får ej sammanträda utan rektors medgivande, om mandatperioden löpt ut för företrädarna för någon korporation och val för denna korporation ej slutförts.

Uppdraget upphör 13 §

1 mom. Uppdraget för ledamot/suppleant som företräder de anställda avsägelse Upphör enligt bil. 2. Avsägelse under pågående mandatperiod skall ske skriftligen till prefekten.

ny ledamot/ suppleant
2 mom. Avgår ledamot under mandatperioden skall prefekten omedelbart meddela den personlige suppleanten respektive den förste bland gruppsuppleanterna, om suppleanter finns, att denne inträder som ledamot för återstoden av mandattiden.I) Ny suppleant för samma tid är den som enligt det fastställda röstsamman-räkningsprotokollet hade flest röster av dem som inte blev valda. Mot-svarande gäller om suppleant avgår. Prefekten skall meddela den valde härom.
För den som valts som företrädare för de anställda skall därvid anges att uppdraget upphör under förutsättningar som anges i bil. 2. Har samtliga som erhållit någon röst vid valet utsetts till ledamot eller suppleant, eller finns inga suppleanter, kan fyllnadsval anordnas enligt 14 §.

extra suppleant
3 mom. Om ledamot/suppleant som företräder de anställda pga tjänstledighet ej kan delta i institutionsstyrelsens arbete kan extra suppleant utses enligt bil. 2.

Fyllnadsval 14 §

1 mom. Har icke tillräckligt antal kandidater nominerats vid val som anordnas efter förlängd nomineringstid enligt 9 § 2 mom, skall valet ändå genomföras. Styrelsen kan besluta att fyllnadsval senare skall anordnas. I, K) Sådant val kan även anordnas enligt 3 § och 13 § 2 mom samt bil. 2. Fyllnadsval avser återstoden av mandatperioden.
2 mom. Skall endast suppleantplatser besättas och är antalet nominerade ej fler än dessa platser, kan de nominerade skriftligen meddela val-nämnden att de enats om i vilken ordning de skall inträda i styrelsen. Därigenom inställes val och röstsammanräkning. Det skriftliga meddelandet skall vara anslaget på institutionens anslagstavla en vecka med upplysning att erinran mot beslutet kan göras till prefekten inom en vecka. Härefter kan prefekten fastställa beslutet eller överlämna det till institutionsstyrelsen enligt vad gäller för protokoll från röstsamman-räkning, 7 och 12 §§.
3 mom. Suppleant som valts genom fyllnadsval går in som siste suppleant om institutionsstyrelsen beslutat om gruppsuppleanter.

Obesatta platser 15 §

1 mom. Blir vid fyllnadsval inte alla platser besatta, förblir dessa vakanta
för återstoden av mandatperioden, såvida ej rektor beslutat annorlunda enligt 2 mom. Antalet ledamöter som måste närvara i styrelsen för beslutsförhet reduceras därvid i motsvarande mån. K)

Förlängd mandatperiod
2 mom. Kan platser i styrelsen ej besättas vid mandatperiodens början, kan rektor på förslag av styrelsen besluta att för viss begränsad tid förlänga mandatperioden enligt bil. 2.

Val i annan ordning 16 §

1 mom. Institutionsstyrelse kan för visst val besluta om undantag från och tillägg till dessa valföreskrifter. Beslut om val i annan ordning skall normalt fattas före valets utlysande och i vart fall före nomineringstidens utgång. Fattas beslut härom skall vid behov nomineringstiden förlängas och valet uppskjutas motsvarande tid.

undantag
Undantag kan avse någon eller några av följande regler jämte därtill hörande följdföreskrifter i bilagor; 4 § + bil. 6 i vad avser nominering, 5 § 1 och 2 mom, 8 § 2 mom, 10 §.

indirekta val
2 mom. Institutionsstyrelsen kan besluta att ledamöter skall utses genom indirekta val. Därvid får dessutom undantag göras, vid val av elektorer från 6 § och vid val av ledamöter i institutionsstyrelsen från 1 §, 2 §, 5 § 3 mom, 6 § samt följdändringar i bil. 3. K)

poströstning
3 mom. Institutionsstyrelse kan besluta om rätt för viss(a) korporation(er) eller person(er) att poströsta.
Vid poströstning skall den röstande själv lägga röstsedeln i ett omärkt innerkuvert, som i sin tur läggs i ett ytterkuvert på vilket namn och valkorporation anges. På ytterkuvertets baksida skall den röstande intyga att han själv lagt röstsedeln i kuvertet. Ytterkuvertet skall frankeras om det sänds via posten och adresseras till valnämnden.
På röstsedeln anges valnämndens adress.
Poströst skall ha inkommit till institutionen senast samma dag som gäller för övriga röstsedlar.
Då poströstning tillämpas får röstsammanräkningen påbörjas tidigast två dygn efter sista valdagen. K)
Den som deltar i poströstning har rätt att på begäran få sig tillsänd kopia av anslaget om valresultatet. Denna skall expedieras i anslutning till att valresultatet anslås.

intressegrupp-beteckningar
4 mom. Institutionsstyrelse kan besluta att nominering och val inom viss korporation skall ske med intressegruppbeteckningar. Beslut härom skall fattas före varje vals utlysande. Innebörden härav anges i bil. 7.

Prefektstyre 17 §

Vid institution där styrelse ej har konstituerats fullgörs styrelsens uppgift av prefekten. Dock kan prefekten ej besluta att ensam vara valnämnd. K)

Bilaga 2 Tjänstledig ledamot mm

För ledamot/suppleant som företräder de anställda gäller följande: lämnar han sin anställning eller får han så minskad tjänstgöring i sin befattning att han inte fyller kriterierna för valbarhet för korporationen, upphör uppdraget såvida den minskade tjänstgöringen ej beror av tjänstledighet. I så fall gäller att han ej har rätt att deltaga i styrelsens överläggningar och beslut under den tid tjänstledigheten varar - såvida han icke uppehåller annan befattning vid institutionen som dels hör till den grupp befattningar, vars innehavare valt ledamoten dels har den omfattning ifråga om tjänstgöringsskyldighet (motsvarande) som krävs för att vara valbar.
Tjänstledig kan efter särskild ansökan få tillstånd av rektor att kvarstå i institutionsstyrelsen, t ex i samband med uppdrag som sakkunnig. Tjänstledig pga sjukdom kan av prefekten erhålla tillstånd att delta i sammanträde, under förutsättning att försäkringskassan först lämnat sitt medgivande härtill.

Extra suppleant
Om särskilda skäl föreligger, t ex en längre tjänstledighet, kan institutionsstyrelsen besluta att en extra suppleant skall utses, så att korporationens representation inte minskar. Alternativt kan den tjänst-ledige begära entledigande från uppdraget. Förslag om att en extra suppleant skall få utses anslås en vecka innan institutionsstyrelsen fattar beslut.
Begär den valde entledigande eller beslutar institutionsstyrelsen om personlig ersättare skall förfaras enligt 13 § 2 mom eller genom fyllnadsval enligt 14 §. Sådant fyllnadsval bör utlysas tills vidare för återstående del av mandat-perioden, så länge den tidigare valde ej återkommit i tjänst, alltså inte för nu aktuell tjänstledighetsperiod, som kan komma att förlängas eller för-kortas. Beträffande rösträtt och valbarhet för tjänstledig se valföreskrifterna
1 respektive 3 §§ jämte kommentarer.

Sabbatsledig
Partiellt tjänstebefriade (sabbatslediga) berörs ej av ovanstående, de är ej tjänstlediga utan har fått en tillfällig omdisponering av sina arbetsuppgifter. Ledamot/suppleant som är sabbatsledig har rätt att delta i styrelsesammanträden men får ej reseersättning om tjänstgöringen utövas på annan ort.

Ändrad mandattid
Om särskilda skäl föreligger kan rektor efter framställan från institutionsstyrelsen bestämma att ledamot/ledamöter skall utses förkortare tid än den mandatt-id, som gäller för dennes korporation, att förlänga mandatperioden eller ändra tidpunkter för mandatperiodens början eller slut. Institutions-styrelsens ansökan härom skall vara anslagen på institutionens anslags-tavla en vecka med uppgift att ev. erinran mot detta förslag kan inlämnas till rektor inom en vecka efter anslagsdatum. Endast om synnerliga skäl föreligger kan mandatperioden förkortas efter valet.

Bilaga 3 Åtgärdslista för valansvariga (inst-styrelse, valnämnd, prefekt)

1. Institutionsstyrelsen åligger:
att före valets utlysande pröva om val skall ske i annan ordning (enligt 16 §) eller om särskilda skäl föreligger att hos rektor anhålla om uppskov med val (bil. 2) om ändring i indelning i valkorporation, i styrelsens sammansättning, eller om ändrade tidpunkter för mandatperiodens början och slut (15 § 2 mom). Styrelsen beslutar själv om suppleantsystem och om rösträtt skall tilldelas person, som har sin dagliga verksamhet vid institutionen men formellt är knuten till annan institution (1 § 2 mom K). Vid beslut om suppleanter skall fastställas hur många det skall vara i de olika korporationerna, om det skall vara personliga eller gruppsuppleanter samt om intressegruppbeteckning skall tillämpas (se bil. 7 s 2),
att besluta om närmare föreskrifter för valets genomförande utöver vad som föreskrivs i rektors valföreskrifter, om åtgärder för bevarande av valhemligheten samt mot dubbelröstning. Om styrelsen delegerar till valnämnden att fatta beslut härom skall valnämndens beslut om valförfarandet vara skriftligt,
att besluta om vid röstsammanräkningen skall förfaras enl kommentaren till 11 § vad gäller underavdelningar inom korporationer,
att för valets förberedelse och genomförande utse valnämnd(er) eller besluta att styrelsen i sin helhet skall utgöra valnämnd (8 § 1 mom). Valnämndens mandattid bör gälla för hela mandatperioden för att kunna ordna ev. fyllnadsval,
att pröva om styrelsen skall besluta om rösträtt (1 § 2 o 3 mom jämte kommentarer till denna paragraf),
att pröva om fyllnadsval skall anordnas (14 § 1 mom) och i så fall vid behov komplettera valnämnden,
att efter prefektens ev hänskjutande av ärendet pröva om valresultat skall fastställas eller omval ske (7 §),
att fastställa former för val till institutionsnämnder och mandatperiod för dessa samt utse ordförande i dem (bil. 5),
att pröva om särskilda skäl föreligger att låta utse en extra suppleant för tjänstledig företrädare de anställda (bil. 2).

2. Valnämnden åligger:
att fastställa lokal och sista tidpunkt för nominering, val och röstsammanräkning (8-9 §§, bil. 5),
att utlysa och förrätta val och fyllnadsval,
att vid utlysande av val samtidigt anslå valföreskrifterna,
att vid oklarhet avgöra till vilken valkorporation röstberättigad hör (1 § 4 mom,)
att upprätta och anslå röstlängder (2 §),
att besluta vilken eller vilka anslagstavlor som skall användas i samband med valet,
att pröva om information om valet behöver ske i annan form än genom anslag (t ex till distansstudenter, studenter som praktiserar på annan ort eller till anställda med placering vid annan ort),
att mottaga och successivt anslå nomineringar efter kontroll att den som nominerar hör till samma valkorporation som den nominerade samt att den senare är valbar (9 § 1 mom) och pröva om ofullständig nominering skall godkännas (kommentar till 4 §),
att eftersträva att de nominerade i varje korporation till ungefär lika delar är hämtade bland män och kvinnor,
att tillse att valföreskrifter, röstsedlar och ev andra valhandlingar finns tillgängliga,
att utse valförrättare (röstmottagare),
att ombesörja röstsammanräkningen och därvid pröva om valsedlar är ogiltiga enl 6 § och upprätthålla protokoll över detta (7, 11 §§, bil. 7),
att förvara röstsedlar och övriga valhandlingar (11 §, bil. 1),
att anslå protokollet från röstsammanräkningen och efter en vecka överlämna protokollet till prefekten (7 §),
att meddela valresultatet till dem som nominerats med angivande av mandatperiod mm
(12 §) samt till Uppsala studentkår,
att mottaga och anslå meddelanden enligt 4 § 2 mom,
att vid poströstning expediera kopia av anslaget om valresultatet (16 § 3 mom).

3 Prefekten åligger:
att tillse att varje termin samtliga studenter (inkl distansstudenterna) och anställda informeras om institutionens organisation och funktion, i första hand om institutionsstyrelsens uppgifter,
att tillse att valnämnd utses och val genomförs i tillräckligt god tid före varje mandatperiods utgång,
att förse varje valnämnd med aktuella valföreskrifter,
att mottaga erinringar mot valresultat (bil. 7),
att pröva om valresultatet kan fastställas eller överlämna frågan till institutionsstyrelsen samt anslå beslut om fastställelse eller omval (7 §, 12 §, 4 § 2 mom, bil. 9),
att mottaga avsägelser,
att meddela dem som blivit fyllnadsvalda enl 13 § 2 mom samt informera Uppsala studentkår härom,
att handlägga ärenden enligt 15 § 1 mom och till rektor anmäla detta förhållande,
att kontrollera eller låta kontrollera att de som företräder de anställda under mandatperioden inte får sådana ändrade förhållanden att uppdraget upphör (13 §, bil. 2),
att pröva ansökan från sjukledig eller tjänstledig om rätt att få delta i institutionens sammanträde,
att vid institution där styrelse ej konstituerats fullgöra institutionsstyrelsens uppgift (17 §),
att låta arkivera protokoll från röstsammanräkningen samt beslut om stadfästelse av detta.

Bilaga 4 Val av ledamöter och suppleanter i styrelse för institution inom medicinska fakulteten.

Har upphört att gälla.

Bilaga 5 Beslutande nämnd

Institutionsstyrelse kan inrätta beslutande, rådgivande och beredande organ i enlighet med rektors beslut 2000-09-25 Gemensamma bestämmelser för institutioner (UFV 2000/1310). Styrelsen får enligt detta beslut delegera till bl a beslutande nämnd att avgöra vissa ärenden. Sådan delegation skall omprövas varje år.

För handläggning av ärenden i beslutande nämnd (institutionsnämnd, avdelnings-nämnd) gäller i tillämpliga delar de föreskrifter som gäller för institutionsstyrelse.

Ordförande utses av institutionsstyrelsen. Övriga ledamöter utses på sätt institutionsstyrelsen bestämmer. Till vissa nämnder kan det vara naturligt att institutionsstyrelsen utser ledamöter, i andra fall att de utses genom val.
Mandatperioden för ledamöterna i institutionsnämnder fastställs av institutions-styrelsen men får, om inte särskilda skäl föreligger, inte vara längre än till utgången av mandatperioden i institutionsstyrelsen för motsvarande korporation. Beträffande tjänstledig ledamot, avsägelse mm gäller samma föreskrifter som för institutionsstyrelse.

Bilaga 6 Utlysande av val

(se dokument till höger)

Bilaga 7 Förslag till röstsedel

(se dokument till höger)

Bilaga 8 Protokoll från röstsammanträkning

(se dokument till höger) 

Bilaga 9 Fastställelse av valresultat

(se dokument till höger) 
 

Bilaga 10 Minimitider för val enligt valföreskrifterna

Utlysande 8 §
Val utlyses och förrättas under
terminstid ( för studenter tidigast tre
veckor efter terminens början).
Val skall utlysas senast två veckor
före första valdag och senast tre
veckor innan mandat-perioden löper
ut för de(n) vid senast val utsedda.

 må må må
Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29 20 21 22
Röstlängderna 2 §
Prel. röstlängd anslås.
Ev. erinran mot prel. röstlängd
anmäls inom en vecka från den dag
den anslogs (för studenter inom en
vecka från det valet utlystes).
Def. röstlängd fastställes därefter.
må må må
Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29 20 21 22
må må
Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29 20 21 22
tis må må
Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29 20 21 22
Nomineringar 4 §, 9 §
Nomineringstiden skall löpa minst
tre arbetsdagar och får tidigast löpa ut två arbetsdagar efter den dag, då
den definitiva röstlängden anslogs.
må ons må må
Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29 20 21 22
 Valdag 8 §
Röstning får påbörjas tidigast fjärde
dagen efter den dag, då
nomineringstiden löpt ut.
må må
Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29 20 21 22
Röstsammanräkning 5 §, 11 § må må
Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29 20 21 22
 Valprotokoll anslås 7 §, 11 §
Ev. erinran mot protokollet göres hos
prefekten inom sex dagar efter anslagsdatum.
må må
Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29 20 21 22
Fastställelse 7 §, 12 § må må må
Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29 20 21 22
Ny mandatperiod kan börja  må må må
Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29 20 21 22
 

Här angivna minimitider förutsätter att nomineringstiden kan löpa under tre arbetsdagar i följd, att inga komplikationer uppstår så att prefekten vill överlämna frågan om fastställelse till institutionsstyrelsen etc. Ovan har som ex. angivits vissa veckodagar för att göra det enklare att läsa av. Självfallet kan dag 1 vara annan vardag med följdändringar. Infaller slutdag på en söndag, en annan allmän helgdag, eller lördag, ( motsv.), skall istället nästa vardag vara slutdag. Normalt utlyses val två månader före första valdagen vilket medger att alla marginaler kan vara större än som här angivits.
Åtgärder före valets utlysande: se bil. 3.

Bilaga 11 Uppsala studentkårs beslut ang. val till institutionsstyrelser

2000-11-08 Dnr: 14:00/01

Allt sedan 1993 så äger studentkårer rätt att utse representanter i en rad olika organ, numera samtliga beslutande och beredande organ inom universitetet. Representanter till institutionsstyrelserna har dock i allmänhet utsetts genom allmänna val. Det är Uppsala studentkårs uttryckliga vilja att det fortsätter så och hopas att institutionerna är villiga att åta sig uppdraget att handha dessa val.

Därför hemställer Uppsala studentkårs styrelse hos prefekterna att fastställa valresultatet av studentrepresentanterna i enlighet med resultatet från institutionsstyrelsevalet; under förutsättning att valet skett enligt Uppsala universitets föreskrifter för val till institutionsstyrelse. Vi skulle även uppskatta om valresultatet skickades till Uppsala studentkår för kännedom.

Genomförs inget institutionsstyrelseval, av någon anledning, för studeranderepresentanter skall Uppsala studentkårs fakultetssamordnare efter samråd med aktuellt studieråd, fakultetsråd, doktorandråd eller motsvarande nominera institutionsstyrelserepresentanter till Uppsala studentkårs styrelse för beslut.

I det fall det förekommer frågor kring val av studeranderepresentanter så besvaras dom av Uppsala studentkårs ordförande. Observera att detta inte gäller för institutionerna för farmaci där det är farmacevtiska studentkåren som utser representanter.

Björn Korsgren
Ordförande

Liten historik

Som en direkt följd av studentoroligheterna våren 1968 bemyndigade regeringen i juli 1968 Universitetskanslersämbetet, UKÄ, att besluta om försöksverksamhet med nya former för samarbete mellan studenter, lärare och övrig personal vid universitet och högskolor (förkortat FNYS).

De första åren deltog vid Uppsala universitet sex institutioner med institutionsstyrelser frivilligt i FNYS. Verksamheten vidgades senare till att omfatta fler institutioner och fler organ; elektors-församlingen för förslag till rektor, konsistoriet och fakultetsnämnder. Samtidigt fick de utbildningsnämnder, som dittills varit rådgivande, beslutanderätt. I samband med att Högskoleförordningen ersatte Universitets-stadgan 1977, inarbetades dessa samarbetsformer i förordningen som normalalternativ. 1993 ändrades Högskoleförordningen och då överläts till lokala beslut att fastställa regler för nivån under fakultetens. Vid Uppsala universitet beslöts att behålla institutionerna. De leds samtliga (utom en) av institutionsstyrelser.

Valen till institutionsstyrelserna skedde de första åren enligt lokalt utarbetade regler. 1973 samlade UKÄ ihop dessa och fastställde för hela landet gemensamma regler. Genom reformen 1977 blev det åter lokala beslut om hur valen skulle anordnas.

Dessa valregler bearbetades utifrån frågor och påpekanden från valförättare vid institutionerna. De tre senaste bearbetningarna (från 1979, 1980 och 1981) har på försättsbladet prytts av satiriska blad om val av W. Hogarth. I och med årets valregler har turen kommit till det fjärde bladet i denna serie. Här återges de tidigare använda bilderna.