Arbetsmiljöpolicy för Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2005/1757
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2006-02-09
  • Granskat: 2021-06-28
  • Kontakt: Karin Karlström
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Uppsala universitet har fastställt policydokument inom en rad områden nära knutna till det direkta arbetsmiljöarbetet. Sådana dokument är universitetets personalpolitiska program, hantering av alkohol- och drogproblem, rehabiliteringspolicy, friskvårdspolicy, jämställdhetsplan, program mot kränkande särbehandling, handlingsprogram mot kränkning på grund av kön, mångfaldsplan, till­gänglighetsplan och likabehandlingsplan samt riktlinjer för studenternas arbetsvillkor.

Arbetsmiljöpolicyn revideras under 2021.

Senast uppdaterad: 2021-04-15