Mål och strategier för Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2018/641
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2020-01-01
  • Granskat: 2020-11-12
  • Kontakt: Tom Petersson
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Mål och strategier

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Mål och strategier för Uppsala universitet ska bidra till att stärka universitetets ställning som världsledande lärosäte, dess position i samhället samt förmåga att genom ständig förnyelse möta dagens och morgondagens utmaningar.

Här beskrivs ambitioner och målsättningar för universitetet, på kort och lång sikt, samt grundläggande förutsättningar för att uppnå dem. Dokumentet handlar mer om målen – vad universitetet vill uppnå och varför – än om strategier i termer av hur målen ska uppnås. Det är ett medvetet val. Universitetets bredd, mångfald och decentraliserade beslutsorganisation gör det naturligt att lägga fast övergripande mål på universitetsgemensam nivå. Både konkretiseringen av målen och utformandet av strategierna för hur de ska uppnås hör till stor del hemma på mer verksamhetsnära nivå, inom vetenskapsområden, fakulteter och institutioner.

Senast uppdaterad: 2021-04-15