Mål och regler

Arbetsordning för Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2015/1342
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2016-12-14
  • Kontakt: Katarina Bjelke
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I enlighet med bestämmelser i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) utformas arbetsordning för Uppsala universitet omfattande universitetets övergripande organisation, arbetsfördelning mellan konsistorium och rektor, delegering av beslutanderätt, handläggningen av vissa ärenden samt formerna i övrigt för verksamheten.