Handlingsplan för lika villkor 2016-2018

  • Diarienummer: UTBVET 2016/222
  • Beslutsfattare: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Beslutsdatum: 2016-04-21
  • Granskat: 2018-02-12
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Handlingsplaner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Det är en grundläggande rättvisefråga för individen att inte bli utsatt för orättvis och kränkande behandling. Fakulteten för utbildningsvetenskaper arbetar därför aktivt mot diskriminering. Att personal såväl som studenter ska ha lika rättigheter och möjligheter är en viktig arbetsmiljöfråga och kvalitetsindikator. Handlingsplan för lika villkor vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper utgår från Uppsala universitets Program för lika villkor samt den av rektor fastställda universitetsgemensamma handlingsplanen för 2014-2016. Arbetet med lika villkor är inom fakulteterna uppdelat så att de mål och åtgärder som främst rör studenter återfinns i fakulteternas Likabehandlingsplan för studenter. Mål och åtgärder i följande plan rör därför främst anställda. 

Jämställdhet och lika villkor ska genomsyra verksamheten vid fakulteten. Huvudansvaret för detta ligger hos dekan och prodekan och det åligger dem att årligen redovisa hur detta arbete fortskrider. Ansvaret kan vid behov delegeras till lämplig instans. 

Enheterna/institutionen ska redovisa hur de aktivt har jobbat enligt handlingsplanen i och med sin verksamhetsberättelse.