Verksamhetsplan för Uppsala universitet - 2018

  • Diarienummer: UFV 2017/83
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2017-06-20
  • Granskat: 2017-11-20
  • Kontakt: Daniel Gillberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Planering

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I verksamhetsplanen fördelas de resurser som riksdag och regering anvisar universitetet genom årliga beslut om budgetproposition och regleringsbrev. I verksamhetsplanen fastställs uppdrag och övergripande ekonomiska förutsättningar för det kommande året. Även anslagsramar för vetenskapsområdena samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna fastställs. Dessa ramar fördelas sedan i vetenskapsområdenas, och i förekommande fall fakulteternas, verksamhetsplaner vidare till institutionerna.

Beslut om resursfördelning omfattar enbart det närmast följande året, 2018, men därutöver anges planeringsförutsättningar för de två följande åren, 2019 och 2020.

I verksamhetsplanen (avsnitt 1.3 Nationella förutsättningar) anges att den utgår ifrån planeringsförutsättningarna i propositionen 2016/17:1 (budgetpropositionen 2017). I september presenterades budgetpropositionen för 2018 och förändringar i förhållande till tidigare kända planeringsförutsättningar hanteras i beslut om tillägg till verksamhetsplanen. Summorna för de interna takbeloppen och de tilldelade anslagen enligt Tillägg VP beslut 2018 ersätter därmed summorna för den anslagsfördelning som beslutades av konsistoriet den 20 juni 2017. Tilläggsbeslutet fattades vid konsistoriets sammanträde den 15 november 2017.