Skyddsombuden och lokalförsörjningen: Riktlinjer för samråd

  • Diarienummer: UFV 2010/507
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2010-04-06
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

 
Syftet med detta dokument är att (i enlighet med 5 § andra stycket i AFS 2001:1) upprätta en rutin för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till i lokalförsörjningsärenden.

I Arbetsmiljölagens 6 kap 4 § sägs att:

”Skyddsombud skall delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Skyddsombud skall vidare delta vid upprättande av handlingsplaner enligt 3 kap. 2a §.

Arbetsgivaren skall underrätta skyddsombud om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom ombudets område.

Arbetsgivare och arbetstagare svarar gemensamt för att skyddsombud får erforderlig utbildning.”