Riktlinjer för tillämpning av förordning om intern styrning och kontroll

  • Diarienummer: UFV 2009/1486
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2010-02-09
  • Granskat: 2019-01-16
  • Kontakt: Anna Clemensson
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

De statliga myndigheter som omfattas av det regelverk om intern styrning och kontroll som trädde ikraft den 1 januari 2008 ska bedriva sin verksamhet enligt de fyra verksamhetskraven i myndighetsförordningen (2007:515):
- effektivitet
- författningsenlighet
- rättvisande återrapportering och
- god hushållning med resurser

Myndighetens ledning, vid Uppsala universitet konsistoriet, ska därutöver säkerställa att den interna styrningen och kontrollen är betryggande.