Mål och regler

Handlingsplan för breddad rekrytering 2014-2016

  • Diarienummer: UFV 2013/168
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2014-01-21
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Handlingsplaner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Arbetet med breddad rekrytering (eller breddat deltagande) syftar till en mer proportionerlig fördelning av studentpopulationen och dess retention, med avseende på etnisk och social bakgrund, kön och funktionshinder.

Att bredda rekryteringen till högre utbildning innebär att vidta sådana åtgärder att samhällsgrupper med proportionerligt låg övergång till högre studier i större omfattning påbörjar sådana.

Ur ett individperspektiv är det viktigt att rekryteringen till samtliga utbildningsnivåer breddas, så att högre utbildning framstår som ett möjligt alternativ för alla, oberoende av kön, etnicitet, social tillhörighet eller funktionshinder. Breddad rekrytering innebär dessutom att samhället bättre tar vara på de begåvningsresurser som finns i samtliga samhällsgrupper. Breddat deltagande är dessutom viktigt ur ett kvalitetsperspektiv, då större mångfald bland studenter på våra utbildningar möjliggör en större mångfald av perspektiv inom både utbildning och forskning.

Planen är förlängd 2017-01-01 som längst till 2017-12-31.