Mål och regler

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland

  • Diarienummer: UFV 2011/1998
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2013-06-04
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Program

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland knyter an till universitetets övergripande mål och strategier och grundar sig på universitetets grundläggande värderingar och visioner. Syftet är att tydliggöra specifika mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland (nedan Campus Gotland) för att i samband med etableringen av Campus Gotland skapa integration och ge riktning och ledning för verksamheten under den inledande perioden 2013-2016.