Antagningsordning, föreskrifter och riktlinjer för utbildning på forskarnivå (före 2011-01-01)

  • Diarienummer: UFV 2006/1972, UFV 2006/1973 och UFV 2007/919
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2006-12-14
  • Granskat: 2019-01-16
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Antagningsordningen innehåller de regler för utbildning på forskarnivå som universitetet tillämpar dels i fråga om ansökan, behörighet, undantag från behörighetsvillkoren och urval. I antagningsordningen finns också de regler som gäller i fråga om hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkoren fattas. 

I Föreskrifter för utbildning på forskarnivå återfinns regelverket kring examination, examensbenämningar och betygsättning.  

I Riktlinjer för planering och genomförande av utbildning på forskarnivå har rektor fastställt villkor för planering och genomförande om utbildning på forskarnivå. De grundar sig på högskoleförordningen, förordningen om utbildningsbidrag för doktorander samt antagningsordning och föreskrifter för utbildning på forskarnivå.

OBS! Dessa dokument gäller för den som påbörjat sin utbildning på forskarnivå tidigast 2007-07-01. För den som påbörjat sin forskarutbildning tidigare gäller det tidigare regelverket "Antagningsordning, föreskrifter och riktlinjer för forskarutbildning", dnr 2002/1430.

Se dokument till höger.