Kemiska produkter: riktlinjer för märkning

  • Diarienummer: UFV 2008/759
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2008-05-29
  • Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Alla vid Uppsala universitet som i sitt arbete eller vid studier kommer i kontakt med kemiska produkter ska följa dessa riktlinjer samt gällande lagstiftning kring märkning av kemiska produkter.

Prefekt/motsvarande är enligt prefektdelegationen ytterst ansvarig för att kemiska produkter hanteras enligt gällande lagstiftning och anvisningar utfärdade av universitetet. Till sin hjälp har prefekten/motsvarande kemikalieombud, vars arbetsuppgift är att se till att riktlinjer och rutiner kring kemikaliehantering införs på sin institution/motsvarande