Redaktion

Den 15 november 2016 fastställde universitetsdirektören en rutin för hantering av styrande dokument vid Uppsala universitet, bl.a. beslutades om en redaktion och ansvarsfördelning.

Den gemensamma hanteringen av mål och regelsamlingen sköts av en redaktionsgrupp bestående av:

 • Två dokumenthandläggare från planeringsavdelningen, varav en är huvudredaktör
 • Fem dokumenthandläggare, en från vardera studentavdelningen, ekonomiavdelningen, personalavdelningen, IT-avdelningen samt säkerhetsavdelningen
 • Tre dokumenthandläggare, en från respektive områdeskansli.

Redaktionsgruppen ska ha ett övergripande kvalitetsansvar för mål- och regelsamlingen samt gemensamt initiera och samordna utveckling som rör den löpande hanteringen av styrdokument inom Uppsala universitet.

I redaktionsgruppens uppgifter ingår att

 • tillhandahålla mallar/skrivanvisningar för olika typer av styrdokument,
 • tillhandahålla rutiner för regelbunden uppdatering av samtliga styrdokument i mål- och regelsamlingen,
 • tillse att hanteringen av styrande dokument samt mål- och regelsamling kommuniceras i relevanta kanaler, samt
 • medverka i samordning mellan mål- och regelsamlingen samt medarbetarportalen.

Huvudredaktörens uppdrag är

 • att vara ordförande och sammankallande i redaktionsgruppen,
 • att ansvara för publicering av styrdokument beslutade av konsistoriet, rektor och universitetsdirektör,
 • att tillse att aktuella rutiner och mallar för arbete med universitetets styrdokument finns tillgängliga,
 • att vara rådgivande och stödjande till handläggare vid framtagning av nya mål- och regeldokument och revidering av befintliga dokument, samt
 • att tillse att uppföljning av dokument i mål- och regelsamlingen görs regelbundet, i enlighet med fastställda rutiner.

Dokumenthandläggarens uppdrag är

 • att ansvara för publicering av styrdokument beslutade på sin nämndnivå eller avdelningsnivå i mål och -regelsamlingen,
 • att tillse att mål- och regelsamlingen inom sitt område är aktuell och relevant, samt
 • att tillse att aktuella rutiner och mallar för områdets arbete med styrdokument följs.

Relaterade länkar

Kontaktpersoner

Om du har frågor är du välkommen att kontakta 

Redaktionsuppdrag