• Diarienummer: UFV 2010/921
  • Beslutsdatum: 2010-10-12
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för friskvård

Innehåll:

Uppsala universitet är en attraktiv arbetsgivare med motiverade och engagerade medarbetare som mår bra fysiskt, psykiskt och socialt på sin arbetsplats. Medarbetare ska uppleva god hälsa och prestera ett gott arbete utifrån individuella förutsättningar. Alla medarbetare ska kunna känna stolthet över sin individuella och allas gemensamma prestation vid Uppsala universitet.

Uppsala universitet ger alla medarbetare förutsättningar att stärka sin hälsa genom ett varierat utbud av förebyggande friskvårdsinsatser. Variationen av insatser ger förutsättningar för alla medarbetare att investera i sin egen hälsa. Friskvården utgör en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Uppsala universitet.

Universitetets friskvårdsarbete främjar effektivitet och arbetsglädje på arbetet. Riktlinjerna ska uppmuntra medarbetare till ett regelbundet aktivt deltagande i hälsofrämjande aktiviteter.

Mål

Universitetets friskvårdsarbete ska främst leda till ökad

• frisknärvaro
• kvalitet, effektivitet och utveckling i arbetet
• arbetsglädje och kreativitet i arbetet
• trivsel på arbetsplatsen genom sociala aktiviteter

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2010-10-12

Ansvarig organisation

Personalavdelningen

Kategoriserat som

Anställningsvillkor

Nyckelord

Friskvårdsbidrag, friskvårdstimme

Dokumenttyp

Riktlinje