• Diarienummer: UFV 2010/1969
  • Beslutsdatum: 2010-12-21
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå fr o m 2011-01-01

Innehåll:

Tidigare beslut som ska upphöra att gälla

Genom detta beslut upphävs tidigare beslut av rektor om betygssystem, nämligen Betygssystem för kurser inom nämndens för lärarutbildning ansvarsområde fr o m 1993-07-01 (dnr 1902/93), Betygssystem för juris kandidatprogrammet fr o m 1993-07-01, Betyg på kurser inom läkarutbildningen (dnr 2450/93), Betygssystem på grundnivå och avancerad nivå (UFV 2006/1473) i den del det avser betygssystem enligt högskoleförordningen, Betygssystem för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten (UFV 2006/1473), Betygssystem för farmaceutisk utbildning fr o m 2007-07-01 (UFV 2007/537).

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2010-12-21

Reviderat

undefined79

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kategoriserat som

Betyg prov praktik

Dokumenttyp

Föreskrifter