• Diarienummer: UFV 2010/1842
  • Beslutsdatum: 2010-11-19
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Anställningsordning för Uppsala universitet

Innehåll:

Anställningsordningen är den föreskrift som reglerar vilka läraranställningar som kan finnas vid universitetet, liksom universitetets arbete med rekrytering och befordran av lärare.

Med anledning av nya bestämmelser i högskoleförordningen (1993:100) fattade konsistoriet beslut om en ny anställningsordning för Uppsala universitet att gälla från och med 9 november 2012.

Föreskrift för befordran av biträdande universitetslektor

Under perioden 2012-01-01–2016-12-31 gäller en särskild föreskrift för befordran av biträdande lektorer som anställts vid Uppsala universitet under perioden 2008-08-01–2011-10-31.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Konsistoriet

Beslutsdatum

2010-11-19

Reviderat

2011-06-15, 2011-12-15, 2012-11-09; 2016-06-16

Ansvarig organisation

Personalavdelningen

Kategoriserat som

Rekrytering, Universitetsövergripande mål- och regeldokument

Dokumenttyp

Föreskrifter