• Diarienummer: UFV 2015/1342
  • Beslutsdatum: 2016-12-14
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Arbetsordning för Uppsala universitet

Innehåll:

I enlighet med bestämmelser i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) utformas arbetsordning för Uppsala universitet omfattande universitetets övergripande organisation, arbetsfördelning mellan konsistorium och rektor, delegering av beslutanderätt, handläggningen av vissa ärenden samt formerna i övrigt för verksamheten.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Konsistoriet

Beslutsdatum

2016-12-14

Reviderat

2016-12-14

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kontaktperson

Katarina Bjelke
Katarina.Bjelke@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Organisation, Universitetsövergripande mål- och regeldokument

Dokumenttyp

Föreskrifter