• Diarienummer: 2005/2166
  • Beslutsdatum: 2010-11-23
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för tillträde till Uppsala universitets lokaler i andra sammanhang än vid undervisning, forskning och extern uthyrning

Innehåll:

Dessa riktlinjer gäller för tillträde till samtliga lokaler där Uppsala universitet bedriver utbildning och forskning. Universitetets lokaler är inte att betrakta som allmänna i den meningen att allmänheten har tillträde till dem.
Grundregeln är att endast studenter som är antagna till utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå samt anställda och andra personer med arbetsplats på institutionerna har tillträde till universitetets lokaler. Tillträdesrätten gäller i den utsträckning som behövs för studierna respektive tjänstgöringen. Tillträdesrätten gäller även för representanter för universitetets studentkårer och personalorganisationer. Andra kategorier än de nämnda har inte tillträde till korridorer, undervisningssalar och andra utrymmen utan särskilt tillstånd.

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2010-11-23

Ansvarig organisation

Juridiska avdelningen

Kontaktperson

Per Abrahamsson
Per.Abrahamsson@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Lokaler

Dokumenttyp

Riktlinje