• Diarienummer: UFV 2009/1993
  • Beslutsdatum: 2010-12-21
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå (från 2011-01-01)

Innehåll:

I Riktlinjer för utbildning på forskarnivå har rektor fastställt villkor för planering och genomförande om utbildning på forskarnivå. De grundar sig på högskoleförordningen, förordningen om utbildningsbidrag för doktorander samt antagningsordning och föreskrifter för utbildning på forskarnivå.

Dessa gäller för den som påbörjat sin utbildning på forskarnivå tidigast 2011-01-01. För den som påbörjat sin forskarutbildning tidigare gäller det tidigare regelverket "Antagningsordning, föreskrifter och riktlinjer för forskarutbildning", dnr UFV 2006/1972.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2010-12-21

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Utbildning på forskarnivå

Dokumenttyp

Riktlinje