• Diarienummer: UFV 2007/919
  • Beslutsdatum: 2009-04-17
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå (före 2011-01-01)

Innehåll:

I Riktlinjer för planering och genomförande av utbildning på forskarnivå har rektor fastställt villkor för planering och genomförande om utbildning på forskarnivå. De grundar sig på högskoleförordningen, förordningen om utbildningsbidrag för doktorander samt antagningsordning och föreskrifter för utbildning på forskarnivå.

Riktlinjerna gäller för den som påbörjat sin utbildning på forskarnivå tidigast 2007-07-01. För den som påbörjat sin forskarutbildning tidigare gäller det tidigare regelverket "Antagningsordning, föreskrifter och riktlinjer för forskarutbildning", dnr 2002/1430.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2009-04-17

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Utbildning på forskarnivå

Dokumenttyp

Riktlinje