• Diarienummer: UFV 2006/1973
  • Beslutsdatum: 2006-12-14
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå (före 2011-01-01)

Innehåll:

I Föreskrifter för utbildning på forskarnivå återfinns regelverket kring examination, examensbenämningar och betygsättning.

Föreskrifterna gäller för den som påbörjat sin utbildning på forskarnivå tidigast 2007-07-01. För den som påbörjat sin forskarutbildning tidigare gäller det tidigare regelverket "Antagningsordning, föreskrifter och riktlinjer för forskarutbildning", dnr 2002/1430.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Konsistoriet

Beslutsdatum

2006-12-14

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Utbildning på forskarnivå

Dokumenttyp

Föreskrifter