• Diarienummer: UFV 2006/1972
  • Beslutsdatum: 2006-12-14
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå (före 2011-01-01)

Innehåll:

Antagningsordningen innehåller de regler för utbildning på forskarnivå som universitetet tillämpar dels i fråga om ansökan, behörighet, undantag från behörighetsvillkoren och urval. I antagningsordningen finns också de regler som gäller i fråga om hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkoren fattas. 

Om dokumentet

Beslutsfattare

Konsistoriet

Beslutsdatum

2006-12-14

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Utbildning på forskarnivå

Dokumenttyp

Föreskrifter