• Diarienummer: UFV 2016/1937
  • Beslutsdatum: 2016-11-28
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Beredningsrutiner för inkommande och egeninitierade rektorsärenden och för beslut fattade på delegation

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Universitetsdirektören

Beslutsdatum

2016-11-28

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Organisation

Dokumenttyp

Riktlinje