• Diarienummer: UFV 2015/1242
  • Beslutsdatum: 2016-11-15
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Rutin för hantering av styrande dokument vid Uppsala universitet

Innehåll:

En ny struktur för begrepp och definition av styrande dokument har fastställts. Arbete pågår med att implementera detta i en ny mål- och regelsamling, vilket planeras vara klart under våren 2017.

Beslutet ersätter därmed "Riktlinjer för framtagning av styrdokument vid Uppsala universitet (UFV 2008/579)".

Om dokumentet

Beslutsfattare

Universitetsdirektören

Beslutsdatum

2016-11-15

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Organisation

Dokumenttyp

Riktlinje