• Diarienummer: UFV 2008/556
  • Beslutsdatum: 2008-04-22
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Program

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Program för kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet

Innehåll:

I Mål och strategier för Uppsala universitet beskrivs de övergripande målen för universitetets verksamhet. Av dessa framgår att universitetet ska vara ett framstående forskningsuniversitet med förstklassig utbildning och med mångfacetterade kontaktytor mot det omgivande samhället. Förutom nämnda Mål och strategier finns särskilda måldokument för olika delområden. Ett utvecklat kvalitetsarbete ska bidra till att dessa mål uppnås.

Föreliggande program för kvalitetsarbetet är ett policyprogram som ger riktning och struktur för universitetets systematiska kvalitetsarbete, dvs. kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling, inom utbildning, forskning och samverkan. I programmet tydliggörs mål och strategier samt ansvar för kvalitetsarbetet. Syftet är att stimulera kvalitetsarbetet och att bidra till ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom hela universitetet samt att säkerställa att det sker på ett sådant sätt att åtgärder kan vidtas i de fall kvalitetsproblem förekommer.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Konsistoriet

Beslutsdatum

2008-04-22

Ansvarig organisation

Avdelningen för kvalitetsutveckling

Kontaktperson

Åsa Kettis
asa.kettis@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Kvalitet och pedagogik, Universitetsövergripande mål- och regeldokument

Dokumenttyp

Program