• Diarienummer: UFV 2016/1079
  • Beslutsdatum: 2016-06-28
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Riktlinjer avseende förfarandet vid anmälan om oredlighet i forskning

Innehåll:

Riktlinjerna ersätter tidigare Riktlinjer avseende förfarandet vid anklagelse om vetenskaplig oredlighet, UFV 2010/664, och har därefter reviderats 2017-01-31. Dessa ska tillämpas på anmälningar om oredlighet i forskning som inkommer från och med den 1 februari 2017.

Från 1 maj 2017 gäller riktlinjerna reviderade 2017-04-18.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2016-06-28

Reviderat

2017-01-31; 2017-04-18

Ansvarig organisation

AF7

Kategoriserat som

Forskning

Dokumenttyp

Riktlinje