• Diarienummer: UFV 2015/766
  • Beslutsdatum: 2016-06-16
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Program

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Innehåll:

Program för lika villkor ger riktning och struktur för universitetets systematiska arbete för lika villkor inom utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Med lika villkor avses att alla ska ha lika goda förutsättningar att prestera sitt bästa oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Syftet med programmet är att bidra till ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom hela universitetet samt att säkerställa att arbetet sker på ett sådant sätt att åtgärder vidtas i de fall problem uppkommer. I programmet tydliggörs utgångspunkter, mål och strategier samt ansvar för arbetet för lika villkor.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Konsistoriet

Beslutsdatum

2016-06-16

Ansvarig organisation

Personalavdelningen

Kategoriserat som

Lika villkor, Universitetsövergripande mål- och regeldokument

Nyckelord

jämställdhet, mångfald, jämlikhet avseende sexuell läggning och könsidentitet, tillgänglighet

Dokumenttyp

Program