• Diarienummer: UFV 2015/281
  • Beslutsdatum: 2016-06-14
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Handlingsplan

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Handlingsplan för internationalisering 2016-2018

Innehåll:

Utgångspunkt för föreliggande handlingsplan är Uppsala universitets program för internationalisering (UFV 2015/280). Handlingsplanen syftar till att stödja och underlätta arbetet för internationalisering inom utbildning, forskning och samverkan under perioden 2016–2018.

Handlingsplanen presenterar vilka av universitetets mål för internationalisering på central nivå som särskilt ska prioriteras under perioden och insatser för att uppnå dessa mål. Insatserna ska ges utrymme i universitetets verksamhetsplanering. Handlingsplanen förutsätter att vetenskapsområdena gör egna prioriteringar inom sina respektive områden.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2016-06-14

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Internationalisering och samverkan

Dokumenttyp

Handlingsplan