• Diarienummer: UFV 2015/735
  • Beslutsdatum: 2016-06-07
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Handlingsplan

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Handlingsplan för samverkan 2016 - 2018

Innehåll:

Handlingsplan för samverkan utgår från Uppsala universitets Mål och strategier och Program för samverkan. Handlingsplanen är tillsammans med Program för samverkan universitetets gemensamma och strategiska måldokument för strukturerad samverkan med det omgivande samhället.

Syftet med Handlingsplan för samverkan är att stimulera, stärka och utveckla universitetets samverkan med det omgivande samhället och att komplettera det samverkansarbete som initieras och genomförs på institutions-, fakultets- och områdesnivå.

Handlingsplan för samverkan konkretiserar de strategiska prioriteringarna i Program för samverkan genom ett antal insatser. Handlingsplanen synliggör ansvarsfördelningen för olika insatser och underlättar för fler studenter och medarbetare att ta initiativ och bli delaktiga i samverkansarbetet. 

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2016-06-07

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Internationalisering och samverkan

Dokumenttyp

Handlingsplan