• Diarienummer: UFV 2015/735
  • Beslutsdatum: 2016-04-21
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Program

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Program för samverkan

Innehåll:

Uppsala universitet ska, i enlighet med 1 kap. 2 § Högskolelagen (1992:1434), samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid universitetet kommer till nytta.

Program för samverkan är universitetets gemensamma och strategiska måldokument för strukturerad samverkan med det omgivande samhället. Syftet med Program för samverkan är att stimulera, stärka och utveckla universitetets samverkan med det omgivande samhället och att komplettera det samverkansarbete som initieras och genomförs på fakultets- och områdesnivå. Ett antal universitetsövergripande insatsområden prioriteras. Ett framgångsrikt genomförande och en sammanhållen implementering av Program för samverkan bygger på att medarbetare och studenter driver och utvecklar samverkan med professionellt stöd inom innovation, kommunikation, uppdragsutbildning och olika former av samhällskontakt. Universitetet ska därför utveckla stödstrukturer som arbetar proaktivt, underlättar och uppmuntrar enskilda initiativ. Ansvaret för samverkan i dess breda betydelse ligger på områdes- och fakultetsnivå.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Konsistoriet

Beslutsdatum

2016-04-21

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Universitetsövergripande mål- och regeldokument, Internationalisering och samverkan

Dokumenttyp

Program